icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM)

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพฯ แอท เจ้าพระยาริเวอร์ และโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า ในระหว่างวันที่ 19– 20ตุลาคม 2565 กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (การประชุมฯ) ณกรุงเทพฯ โดยในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 มีกิจกรรมที่สำคัญและผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

 

1. การหารือทวิภาคี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือทวิภาคี 2 ช่วง โดยในช่วงเช้าเป็นการหารือกับMr. Wally Adeyemo, Deputy Secretary of the Treasury ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐอเมริกา และในช่วงเย็นเป็นการหารือทวิภาคีกับ Mr. Mathias Cormann เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD)โดยผลการหารือทั้ง 2 ช่วงได้กล่าวถึงข้อกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ รวมถึงประเด็นการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเปค

 

2. การให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่าง ๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่าง ๆโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงประเด็นที่ไทยได้ผลักดันภายใต้กรอบการประชุม APEC FMM ในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy)นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นถึงประเด็นการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ อาทิ การดำเนินนโยบายการคลัง ในลักษณะที่มุ่งเป้า (Targeted) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น การอุดหนุนก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การควบคุมราคาก๊าซหุงต้ม เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า การลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เป็นต้น

 

3. การประชุม APEC FMM อย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคหรือผู้แทนได้หารือในประเด็นด้านเศรษฐกิจที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจ เช่น แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ ภาวะตึงตัวของตลาดแรงงาน ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากเขตเศรษฐกิจเอเปคหรือผู้แทนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต พร้อมกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวินัยการเงินการคลัง

 

การประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ในวันนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ของแต่ละเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค รวมทั้งได้รับทราบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะสามารถร่วมกันส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ การ

ประชุมAPEC FMMครั้งที่ 29 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20ตุลาคม2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 022739020 ต่อ 3615