icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการ Thailand BCG ในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand BCG พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะทูตต่างประเทศกว่า ๕๐ ประเทศ เข้าร่วม เพื่อเป็นการเปิดตัวสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค


กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจัดนิทรรศการ Thailand BCG ขึ้นเป็นกิจกรรมคู่กับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อนำเสนอการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ของประเทศไทยที่เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมและประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศ


ไฮไลต์ของนิทรรศการ Thailand BCG ถ่ายทอดเรื่องราวการขับเคลื่อน BCG ใน ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกโครงการสำคัญต่าง ๆ ภาครัฐ ในมิติการเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว และมี “เอกสารเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ของการประชุมเอเปค เป็นตัวเชื่อมต่อแนวคิด BCG กับวาระสำคัญด้านความยั่งยืนของโลก ส่วนที่สอง การต่อยอดแนวคิด BCG ผ่านสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Expo 2028-Phuket” ของไทย ซึ่งแนวคิดจัดงานสอดคล้องกับแนวทาง BCG และความยั่งยืน และส่วนที่สาม นำเสนอความสำเร็จของธุรกิจที่ยั่งยืนของภาคเอกชนไทย


รัฐบาลประกาศให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เติบโตและต่อยอดในแนวทางที่สมดุลและยั่งยืน 

ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักการประชุมเอเปค ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance.” ที่ไทยได้ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดสำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยนิทรรศการนี้จะส่งต่อเรื่องราวการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปยังผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๒๑ เขตเศรษฐกิจเอเปค


เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand BCG พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะทูตต่างประเทศกว่า ๕๐ ประเทศ เข้าร่วม เพื่อเป็นการเปิดตัวสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค


กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจัดนิทรรศการ Thailand BCG ขึ้นเป็นกิจกรรมคู่กับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อนำเสนอการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ของประเทศไทยที่เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมและประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศ


ไฮไลต์ของนิทรรศการ Thailand BCG ถ่ายทอดเรื่องราวการขับเคลื่อน BCG ใน ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกโครงการสำคัญต่าง ๆ ภาครัฐ ในมิติการเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว และมี “เอกสารเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ของการประชุมเอเปค เป็นตัวเชื่อมต่อแนวคิด BCG กับวาระสำคัญด้านความยั่งยืนของโลก ส่วนที่สอง การต่อยอดแนวคิด BCG ผ่านสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Expo 2028-Phuket” ของไทย ซึ่งแนวคิดจัดงานสอดคล้องกับแนวทาง BCG และความยั่งยืน และส่วนที่สาม นำเสนอความสำเร็จของธุรกิจที่ยั่งยืนของภาคเอกชนไทย


รัฐบาลประกาศให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เติบโตและต่อยอดในแนวทางที่สมดุลและยั่งยืน 

ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักการประชุมเอเปค ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance.” ที่ไทยได้ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดสำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยนิทรรศการนี้จะส่งต่อเรื่องราวการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปยังผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๒๑ เขตเศรษฐกิจเอเปค