icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถ้อยแถลง ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพเอเปค 2565 พร้อมประกาศเขตเศรษฐกิจที่จะเป็นเจ้าภาพเอเปคต่อไปในปี 2566 และ 2567

ถ้อยแถลง ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพเอเปค 2565 พร้อมประกาศเขตเศรษฐกิจที่จะเป็นเจ้าภาพเอเปคต่อไปในปี 2566 และ 2567 https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/51408