icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๒ เดินหน้าหารือด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ เพื่อสร้างแรงงานด้านดิจิทัลและผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ยังเดินหน้าหารือเพื่อขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อหลัก

“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” โดยไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ ๖๔ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อมุ่งแสวงหาแนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลในยุค Next Normal และปลดล็อกข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต

 

คณะทำงานด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ เน้นส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology-ICT) ในภูมิภาคฯ โดยมีเป้าหมายหลักเป็นการลดช่องว่างทางดิจิทัล และพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจผ่านการใช้ประโยชน์จาก ICT

ส่งเสริมความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเพิ่มความร่วมมือกับภาคธุรกิจ โดยจะทำงานผ่านกลไก ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มงานขับเคลื่อนการเปิดการค้าเสรี กลุ่มงาน

ขับเคลื่อนการพัฒนา ICT และกลุ่มงานขับเคลื่อนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

ในปีนี้ ไทยในฐานะเจ้าภาพได้ผลักดันให้ที่ประชุมคณะทำงานฯ เน้นหารือ ๓ ประเด็นสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต ประกอบด้วย (๑) การสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลในยุค Next Normal (๒) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมใหม่ ๆ เพื่อลดข้อจำกัดในการพัฒนาสังคมดิจิทัลในอนาคต และ (๓) การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงและน่าเชื่อถือเพื่อความมั่งคั่งในภูมิภาค โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ย้ำความมุ่งมั่นของไทยเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ไทยยังได้จัดกิจกรรมเสวนาใน ๓ หัวข้อข้างต้นในวันเดียวกัน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ และบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น

 

การพัฒนาโทรคมนาคม สารสนเทศ นวัตกรรม และดิจิทัล เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเปคตามที่ระบุในวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. ๒๐๔๐ ซึ่งคณะทำงานด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศได้ดำเนินงานตามแผนงานด้านอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค (APEC Internet and Digital Economy Roadmap-AIDER) เพื่อวางกรอบการทำงานตามภารกิจนี้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาวการณ์ที่ผันผวนของโลก 

 

การประชุมคณะทำงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยที่มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-๑๙ และส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน สร้างภูมิภาคที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคที่จะสร้างประโยชน์ให้คนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม ซึ่งคนไทยจะได้ประโยชน์จากการมีระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีทักษะแรงงานที่จำเป็น และ ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุนได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะ SMEs ของไทยจะสามารถดำเนินธุรกิจ e-Commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพและออกสู่ตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประเด็น

เหล่านี้จะอยู่ในการหารือเรื่องขับเคลื่อนเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) ในยุคหลังโควิด ๑๙ ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคมนี้ด้วย