icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอเปค ๒๕๖๕: ไทยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถ MSMEs ในเอเปคด้วยการลดขยะในภาคธุรกิจอาหาร

APEC 2022: Thailand to Enhance MSME’s Competitiveness through Food Sector Waste Reduction

       กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจเอเปคของไทย (APEC Business Advisory Council – ABAC) จัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการในหัวข้อ “การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ MSMEs เพื่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ครอบคลุมและยั่งยืน: การลดขยะภาคอาหารในห่วงโซ่อุปทาน” เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ และผ่านระบบการประชุมทางไกล

       นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกล่าวเปิดงาน และมีผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารจัดการขยะอาหารจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคและองค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องร่วม แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการส่งเสริมการลดขยะภาคอาหารในห่วงโซ่อุปทานของ MSMEs ไปจนถึง โมเดลธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชั่นเพื่อลดขยะอาหารและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน โดยการประชุมนี้สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy – BCG) ซึ่งเป็นแนวคิดสําคัญในการขับเคลื่อนเอเปค ๒๕๖๕ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

       แนวคิดสําคัญที่ได้จากการประชุมฯ คือ (๑) ความท้าทายหลักสําหรับ MSMEs ในการการลดขยะ อาหารคือต้นทุนและข้อจํากัดด้านศักยภาพ กุญแจสนับสนุนสําคัญคือความร่วมมือแบบหุ้นส่วนภาครัฐและ เอกชน การมีแพลตฟอร์มในระดับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศักยภาพ และการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสมัยใหม่และดิจิทัลโซลูชั่น อาทิ แอพพลิเคชั่นเพื่อการแบ่งปันอาหาร ถังขยะอัจฉริยะเพื่อแยกขยะ และเทคโนโลยีที่ช่วยติดตามข้อมูลการสูญเสียอาหารในร้านอาหารเพื่อสร้างความตระหนักรู้และลดการสร้างขยะ อาหาร เป็นต้น (๒) การลดขยะอาหารอาศัยความร่วมมือแบบองค์รวมจากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่มูลค่า โดยควร ให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นต่อการป้องกันการสร้างขยะกว่าการจัดการขยะและฟื้นฟู (๓) การใช้ประโยชน์จาก อาหารอย่างเต็มศักยภาพและแปลงขยะให้มีมูลค่าถือเป็นปัจจัยสําคัญเช่นกัน และแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิด เศรษฐกิจ BCG ทั้งน้ี กระทรวงการต่างประเทศจะนําข้อเสนอต่าง ๆ ไปจัดทําเป็นคู่มือเรื่องการลดขยะภาค อาหารของ MSMEs เพื่อความครอบคลุมและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสามารถ ดาวน์โหลดได้จากเวบไซต์ทางการของเอเปค (www.apec.org) ในช่วงไตรมาสท่ี ๓ ของปี ๒๕๖๕ ต่อไป