icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมการจัดประชุมสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ไทยกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เพื่อต้อนรับผู้นำและรัฐมนตรีเอเปค ซึ่งจะประชุมแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ ๔ ปี รวมทั้ง คณะผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปค และสื่อมวลชนต่างชาติที่จะเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนการประชุมเอเปค ๒๐๒๒ ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก


กำหนดการที่สำคัญในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำฯ จะเริ่มจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน เพื่อสรุปผลการทำงานที่สำคัญของเอเปคตลอดทั้งปี เจรจาจัดทำเอกสารผลลัพธ์การประชุม และเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๓๓ ซึ่งจะเป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีการค้า/เศรษฐกิจของเอเปค ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน


การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในยุคหลังโควิด-๑๙ ให้ครอบคลุมและยั่งยืนท่ามกลางบริบทโลกที่ท้าทาย และผลักดันให้ผู้นำร่วมกันรับรอง “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” เพื่อให้เอเปคมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๖๕ ด้วย


นอกจากนี้ เพื่อให้การหารือของผู้นำสะท้อนมุมมองของหุ้นส่วนสำคัญของเอเปคได้อย่างครอบคลุม ไทยในฐานะเจ้าภาพฯ ได้เชิญนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียน  มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรี ซาอุดีอาระเบีย และประธานาธิบดีฝรั่งเศส เข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปคในฐานะแขกพิเศษ เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนระหว่างเอเปคกับคู่ค้านอกภูมิภาค และแนวทางการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ รวมทั้งจัดการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจ


เอเปคกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปคเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชน ทั้งนี้ ในห้วงสัปดาห์การประชุมผู้นำฯ จะมีการประชุม APEC CEO Summit ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน และกิจกรรมเยาวชน APEC Voices of the Future 2022 ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๙ พฤศจิกายน คู่ขนานกันไปด้วย


ในโอกาสการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จออกทรงรับผู้นำเอเปคพร้อมคู่สมรส 

และแขกพิเศษ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


การจัดประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมตลอดทั้งสัปดาห์ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ “green meeting” พร้อมกับการนำเสนอความโดดเด่นทางวัฒนธรรมผ่านอาหารไทย ของที่ระลึก และการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะแสดงออกถึงภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์และความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ที่เน้นส่งเสริมความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญของการเป็นเจ้าภาพเอเปค ๒๐๒๒ ของไทยในปีนี้