icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญหน่วยงานส่งเสริม SME และผู้ประกอบ SME ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค เรื่อง “การอำนวยความสะดวกแก่ MSMEs สู่ผู้เล่นที่ยั่งยืนเพื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ: กรณี MSMEs ในอุตสาหกรรมการบิน”

ขอเชิญหน่วยงานส่งเสริม SME และผู้ประกอบ SME ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค เรื่อง “การอำนวยความสะดวกแก่ MSMEs สู่ผู้เล่นที่ยั่งยืนเพื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ: กรณี MSMEs ในอุตสาหกรรมการบิน” ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 – 2 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

กิจกรรมนี้จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของ MSME ในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) โดยมีอุตสาหกรรมอากาศยานเป็นกรณีศึกษา

 

📣ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน Google Form: shorturl.at/kzHX9 หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565

         

หากท่านมีปัญหาในการลงทะเบียน สามารถแจ้งได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] หรือโทร. 084-402-5011