icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง จัดการประชุม APEC SFOM ที่ จ.ขอนแก่น

กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC SFOM ด้านการคลังเอเปค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21-23 มิ.ย. 65 จ.ขอนแก่น

กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting : APEC SFOM) ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามประเด็นและดำเนินการตามกรอบที่กำหนดจาก 

การประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปค (APEC Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: APEC FCBDM) เมื่อเดือนมีนาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคที่มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2565

 

ทั้งนี้ ในช่วงก่อนการประชุม APEC SFOM กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดจัดการสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม APEC SFOM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยการสัมมนาเรื่องการพัฒนาการชำระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และจะต่อด้วยการสัมมนาเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 รวมทั้งจะมีการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเวศของตลาดทุนเพื่อส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน และกรอบการกำกับดูแลและเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะนำมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการระดมทุนในตลาดทุน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น

 

ในช่วงการประชุม APEC SFOM นั้น สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ประกอบด้วยองค์การ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) จะร่วมหารือกันในประเด็นเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งจะหารือประเด็นสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม APEC FCBDM ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดหาแหล่งทุน โดยประเทศไทย ในฐานะประธานการประชุมจะรายงานความคืบหน้าในการจัดสัมมนาและการจัดทำข้อเสนอแนะ การพัฒนาการชำระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลและการดำเนินนโยบายของภาครัฐ และการพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนในการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการระดมทุนผ่านเครื่องมือดิจิทัล

 

ทั้งนี้ การประชุม APEC SFOM ในครั้งนี้ยังเป็นเวทีในการรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคก่อนจะจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคพิจารณาในเดือนตุลาคม 2565

 

อนึ่ง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่จะนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังต่างๆ โดยกระทรวงการคลังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงซึ่งได้รับจากข้อคิดเห็นต่างๆ ของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค

 

นอกจากนี้ การประชุม APEC SFOM จะจัดขึ้นในรูปแบบการพบปะกันภายหลังที่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาโดยตลอด จึงถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศหลังโควิด-19 พร้อมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจชุมชนทั้งในด้านการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG ที่ต้องการนำจุดเด่นของประเทศไทยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและอัตลักษณ์ของประเทศมาผสมผสานและเผยแพร่ให้เป็นสากลอีกด้วย