icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศจัดการเสวนา APEC Media Focus Group ครั้งที่ ๖ ที่ จ. เชียงใหม่ แลกเปลี่ยนมุมมองการผลักดัน MSMEs อย่างยั่งยืนและบทบาทสตรีในภาคธุรกิจ

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม APEC Media Focus Group ครั้งที่ ๖ ในหัวข้อ “Sustainable MSMEs, Women and Business” ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงาน ภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน คณาจารย์และนักศึกษากว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมรับฟังการเสวนา

 

การเสวนาเริ่มด้วยสุนทรพจน์ของนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคประจำปี ๒๕๖๕ เกี่ยวกับศักยภาพของเชียงใหม่ในการเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเหนือและประเทศไทย ตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดและต้อนร้บผู้เข้าร่วมงาน โดยเน้นย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทยที่มีส่วนช่วยในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และยกระดับจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองนวัตกรรม

 

ในงานเสวนาช่วงแรกภายใต้หัวข้อ “Sustainability with MSMEs” นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของไทย อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการพัฒนาเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับการทำงานและเป้าหมายของเอเปค พร้อมทั้งชี้ให้เห็นโอกาสในการยกระดับจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ MSMEs สตรี เยาวชน การอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจข้ามพรมแดน และการพัฒนาอย่างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิดตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

 

นายอาคม สุวรรณกันธา ประธานสมาพันธ์ SME เชียงใหม่ กล่าวถึงความท้าทายของ MSMEs ได้แก่ วิกฤตเศรษฐกิจ โควิด-๑๙ สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศ โอกาสทางสังคม และสิ่งแวดล้อม เสนอแนวทางการสนับสนุน MSMEs ระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเอเปคของไทยและเป้าหมาย SDGs

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ MSMEs ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG คุณอติกานต์ สุทธิวงษ์ นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เชียงใหม่ กล่าวถึงบทบาทในการส่งเสริมนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ ขณะที่นางสาวนฤมล ทักษอุดม จาก Hillkoff ตัวแทนผู้ประกอบการ MSMEs ด้านการเกษตร แบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจกาแฟที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ จนเป็นต้นแบบการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

งานเสวนาในช่วงที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “Women and Business” ดร.ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในปัจจุบัน ตลอดจนศักยภาพของสตรีในการทำธุรกิจผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ คุณชวนัสถ์ สินธุเขียว จากสบันงา เวลเนส กรุ๊ป แบ่งปันประสบการณ์ธุรกิจสปาไทยล้านนา ซึ่งก้าวไปได้รับรางวัลระดับโลก และนางเกศรินทร์ กลิ่นฟุ้ง หรือ “แม่หนิงภูดอย” จากพอDคำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำขนมที่สามารถต่อยอดธุรกิจจนเป็นสินค้าระดับประเทศและได้มีโอกาสร่วมให้ผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปคได้รับประทานในการประชุมที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๕

 

ในวันเดียวกัน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ APEC 2022 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอเปคและบทบาทของไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี ๒๕๖๕ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน และสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน โดยนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

สามารถติดตามคลิปการเสวนาย้อนหลังได้ที่ Facebook กระทรวงการต่างประเทศ