icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๓

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดเชียงใหม่ปิดฉากลงวันนี้ ด้วยความสำเร็จในการสานต่อการหารือเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-๑๙ ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” โดยมีโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อน

 

ตลอด ๑๖ วันที่ผ่านมา ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทั้งหมด ๖๗ การประชุม ทั้งในระดับผู้เชี่ยวชาญและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนที่ให้โอกาสคนทุกกลุ่ม การฟื้นฟู และส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยเฉพาะการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างสะดวกและปลอดภัย และการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสามประเด็นสำคัญที่ไทยขับเคลื่อนในฐานะเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน ไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค ๔ สาขา ครอบคลุมความร่วมมือด้านสาธารณสุข ป่าไม้ การท่องเที่ยว และความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งการประชุมทั้งหมดได้ขับเคลื่อนให้งานของเอเปค ๒๕๖๕ คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

 

ส่งเสริมการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนทุกกลุ่ม ที่ประชุมได้สานต่อผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เรื่องการนำประเด็นความตกลงเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) มาหารือใหม่ในบริบทยุคหลังโควิด-๑๙ โดยได้เริ่มจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการหารือเรื่อง FTAAP ในระยะยาวภายใต้ ๓ เสาหลักความร่วมมือ คือ การค้าการลงทุน นวัตกรรมและดิจิทัล และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. ๒๐๔๐ โดยมีเป้าหมายจะเสนอแผนงานนี้ให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคเห็นชอบในเดือนพฤศจิกายนต่อไป

 

การส่งเสริมความเชื่อมโยงการเดินทางข้ามพรมแดนที่สะดวกและปลอดภัย เอเปคเดินหน้าสานต่อการส่งเสริมการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างสะดวกและปลอดภัย ด้วยการจัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ APEC Safe Passage Taskforce (SPTF) ครั้งที่ ๓ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ก่อนที่วาระของคณะทำงานฯ จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนศกนี้ ประเด็นหารือสำคัญคือการแปรผลข้อเสนอต่าง ๆ ไปเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม

 

ผลการหารือในเรื่องนี้รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลเอเปคเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการเดินทางอย่างปลอดภัยที่จะเปิดให้เริ่มใช้ภายในเดือนกันยายนนี้ และการหารือถึงกิจกรรมที่ยังต้องเจรจาต่อไป เช่น การขยายกลุ่มผู้ใช้บัตรเดินทางนักธุรกิจเอเปค (ABTC) ให้ครอบคลุมกลุ่มคนที่หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันหากลไกที่เหมาะสมเพื่อสานต่อการทำงานนี้ต่อไปในอนาคต เพื่อให้เอเปคพร้อมรับมือวิกฤตใหม่โดยยังสามารถรักษาการเดินทางข้ามพรมแดนไว้ได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒ ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องการสร้างสมดุลระหว่างนโยบายทางเศรษฐกิจ การเดินทางข้ามพรมแดนที่สะดวกปลอดภัย ไปพร้อมกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนด้านความมั่นคงทางสุขภาพต่อไปด้วย

 

การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน ที่ประชุมย้ำความสำคัญของกระบวนการส่งเสริมความยั่งยืนไปพร้อมกันทั้งสังคม โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเงิน และผู้แทนเยาวชนจากเขตเศรษฐกิจสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้สานต่อการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพฯ เรื่องเศรษฐกิจ BCG ด้วยการจัดประชุมวาระพิเศษเพื่อรับฟังความเห็นของทุกเขตเศรษฐกิจฯ เพื่อปรับปรุงเอกสารฉบับนี้ให้พร้อมนำเสนอต่อที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคให้ความเห็นชอบในเดือนพฤศจิกายนนี้

 

การหารือเรื่องความยั่งยืนยังสะท้อนผ่านผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปครายสาขาที่จัดขึ้นในช่วงเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องถึงความสำคัญของการส่งเสริมการฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อการดำเนินธุรกิจด้านป่าไม้อย่างยั่งยืนและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาระบบอาหารและการเกษตรให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เรื่องการขจัดความอดอยาก

 

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๓ ที่ จ.เชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ให้พร้อมเดินหน้าเข้าสู่การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่กรุงเทพฯ