icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM)

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ในรูปแบบการประชุมในสถานที่ โดยมีสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ร่วมประชุมหารือในประเด็นเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเด็นสำคัญ (Priorities) ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยผลักดันให้มีการหารือในช่วงการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ได้แก่ ประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) และประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy) ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565