icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

แฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

 

ในประวัติศาสตร์คร้ังแรกของการจัดงานเอเปคในปีน้ีเป็นปีที่พิเศษที่มีการจัดแฟชั่นโชวอ์อกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยดีไซน์เนอร์นานาชาติจากสมาชิก


เขตเศรษฐกิจเอเปคผ่านคอนเซป Thai Silk Through The Eyes of Fashion Designers from APEC โดยจะจัดขึ้นที่ศูนย์สื่อมวลชน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


สำหรับของประเทศไทยจะโชว์ชุดผ้าไหมของผู้ชนะเลิศการประกวด The 3rd Next Big Silk Designer Contest 2021 ที่ออกแบบและตัดเย็บโดยนิสิต นักศึกษา


นายธนพล โสมทรัพย์และ นายรัฐพล ทองดี จากมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ทั้งน้ีผ้าไหมไม่ใช่แค่เป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของประเพณีไทยแต่ยังเป็นเอกลักษณ์ของ


ความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศตามนโยบายคอนเซ็ปของปีน้ีโดยในปีน้ีมีดีไซน์เนอร์ที่เข้าร่วม ดังน้ี 

 

Live :  Thai Silk Through The Eyes of APEC