icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM)

          นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ในรูปแบบการประชุมในสถานที่ โดยมีสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ร่วมประชุมหารือในประเด็นเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเด็นสำคัญ(Priorities) ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยผลักดันให้มีการหารือในช่วงการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ได้แก่  ประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance)และประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for DigitalEconomy) ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565