icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๑ และการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล มาใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและสุขภาวะที่ดี วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

      ก้าวเข้าสู่วันที่ ๔ ของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้ง ๑ โดยระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีการประชุมคณะทำงานต่าง ๆ ๑๑ กลุ่ม 

ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล สุขภาพ การอำนวยความสะดวกภาคบริการ วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-นวัตกรรม รวมไปถึงการต่อต้านคอรัปชั่น

      ประเด็นสำคัญของการประชุมคณะทำงานในช่วงสองวันที่ผ่านมานี้เน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล มาใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการค้า

การลงทุนและสุขภาวะที่ดี เช่น การประชุมหุ้นส่วนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งหารือถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืนและสร้างภูมิภาคที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยไทยได้นำเสนอข้อริเริ่ม อาทิ การจัดการขยะชุมชนตามแนวทาง BCG


      ในช่วงดังกล่าว ไทยยังทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานที่ช่วยขับเคลื่อนวาระด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ 

คณะอนุกรรมการด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งไทยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคโควิด-๑๙ และสร้างความเชื่อมโยงทางการค้าดิจิทัล กลุ่มงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งไทยได้ช่วยขับเคลื่อนการทบทวนการทำงานของเอเปคตามแผนแม่บทเอเปคด้านอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัลที่ดำเนินงานมาแล้ว ๕ ปี และได้นำเสนอข้อเสนอแนะ

ในการกำหนดมาตรฐานเอกสารทางการค้าดิจิทัลในเอเปคร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าดิจิทัล คณะทำงานด้านสุขภาพ ซึ่งได้หารือเรื่องการนำนวัตกรรมสุขภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและสร้างสมดุลระหว่างสาธารณสุขกับเศรษฐกิจ โดยไทยจะจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วย นอกจากนี้ ไทยในฐานะประธานคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใส ยังได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

นหัวข้อ “นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อการต่อต้านการทุจริต” และได้หารือร่วมกับคณะทำงานฯ เพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์เอเปคในการต่อต้านการทุจริตฯ

 ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๙ อีกด้วย


      ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (เอแบค) ได้จัดการประชุมเอแบค ครั้งที่ ๑ แบบผสมผสาน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่สิงคโปร์

 โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานเอแบคประจำปี ๒๕๖๕ เป็นประธาน ในการนี้ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวง

การต่างประเทศและประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมในวาระการประชุมเต็มคณะ และการหารือระหว่างเอแบคกับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค

เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจของเอเปคในวาระการเป็นประธานของไทย โดยประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค

ได้รายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และหารือในประเด็นสำคัญ อาทิ การรวมตัว

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค สภาวะเศรษฐกิจและการคลัง เศรษฐกิจดิจิทัล การรื้อฟื้นการเดินทาง ไปจนถึงการสร้างความยั่งยืนและความครอบคลุมโดยเฉพาะการส่งเสริม SMEs ซึ่งจะถูกถ่ายทอดไปยังที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๑ ต่อไป

 

      การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ คือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างครอบคลุม ยั่งยืน และมีพลวัต และเป็นกลไกหลักของแนวคิด BCG การประชุมในช่วงสองวันนี้จึงได้ช่วยวางกรอบการดำเนินงานของคณะทำงานต่าง ๆ ของเอเปคให้เอื้อต่อการผลักดันประเด็นที่ไทย

ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุลต่อไป