icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบาย ด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Women’s Empowerment through the Bio-Circular-Green (BCG) Economy” มี Mrs. Renee Graham ผู้บริหารหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมของนิวซีแลนด์เป็นประธาน โดย Mrs. Renee ได้กล่าวเน้นย้ำถึงประเด็นการเป็นผู้นำสตรี ความครอบคลุม องค์ความรู้และแนวทางใหม่ๆ และนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติกล่าวคำกล่าวเปิดในที่ประชุมฯ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

 

          ในการประชุมวันแรก สมาชิกเอเปคได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางในการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจในช่วงการฟื้นฟูจากโควิด-19 ซึ่งยังคงเป็นความท้าทายในเอเปค การพิจารณา ร่าง WEF Statement และการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการร่างและกรอบเวลา การประชุมวันที่สอง นางจุรี วิจิตรวาทการ ประธานร่วม ได้เปิดเวทีเสวนาเชิงนโยบาย “Towards balanced, inclusive, and sustainable growth: empowering women through BCG” การอภิปรายเกี่ยวกับการเสริมพลังสตรี โอกาสและความท้าทายผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการแบ่งกลุ่มย่อย เป็นการเปิดโอกาสให้เขตเศรษฐกิจต่าง ๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวและการอภิปรายต่าง ๆ นี้ จะถูกส่งต่อไปยังการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕