icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 

(The 29th APEC Finance Ministers’ Meeting : APEC FMM) ช่วงเช้า ซึ่งมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจการเงิน ความท้าทายต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงการดำเนินนโยบายของเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565