icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๑ และการดำเนินงานของคณะทำงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนในเอเปค วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

        ไทยคำนึงถึงโจทย์ของคนไทยและความท้าทายของสถานการณ์โลกเป็นจุดตั้งต้นในการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักของการเป็นเจ้าภาพ

ครั้งนี้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของเอเชีย-แปซิฟิก หลังโควิด-๑๙ ไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ครอบคลุม และสมดุล และทำให้คนไทยและภาคธุรกิจของไทยได้รับประโยชน์จาก

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทิศทางดังกล่าว หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ไทยจะขับเคลื่อน คือ การเปิดกว้าง สู่ทุกโอกาสด้านการค้าการลงทุน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเอเปค 

โดยจะผลักดันการจัดทำเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ในบริบทยุคหลังโควิด-๑๙ เป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการประชุมเอเปคในปีนี้ 

ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ด้วย


        การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้ง ๑ ได้เริ่มขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในมิตินี้ โดยในช่วงสัปดาห์แรกของการประชุมฯ ไทยได้จัดการประชุมคณะทำงานไปแล้ว

 ๑๗ กลุ่ม ครอบคลุมประเด็นที่มีความสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของโควิด-๑๙ และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล อาทิ การค้าและการลงทุนมิติใหม่ การทำให้สินค้าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่เข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคบริการ ไปจนถึงการกำหนดและบังคับใช้ระเบียบการแข่งขันในตลาดดิจิทัลที่ผันผวน


        ตัวอย่างการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน หารือประเด็นการค้าและการลงทุนมิติใหม่ อาทิ การทำธุรกิจและการลงทุนที่ครอบคลุมและมีความรับผิดชอบ และโอกาสการลงทุนในเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยไทยได้นำเสนอนโยบายการลงทุนไทยที่เชื่อมโยงกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG และแนวทางการแก้ปัญหาการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙  การประชุมกลุ่มทำงานด้านการเข้าถึงตลาด ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดทำรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมใหม่สำหรับใช้อ้างอิงในเอเปค การประชุมกลุ่มงานด้านการบริการ ได้หารือการนำแผนงานเอเปคเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันภาคบริการไปปฏิบัติ และ

รับฟังรายงานผลการประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งที่ ๑ ในประเด็นการบริการด้านดิจิทัลและธุรกิจ e-commerce กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขัน ซึ่งไทยเป็นประธานได้จัดการหารือเชิงนโยบายหัวข้อการกำกับการแข่งขันในตลาดดิจิทัล เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มศักยภาพหน่วยงานด้านการกำกับการแข่งขันทางการค้าเพื่อกำกับดูแลตลาดดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ


        ผลการประชุมของคณะทำงานเหล่านี้จะนำไปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน และคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นสองคณะกรรมการหลักที่ขับเคลื่อนการทำงานด้านสารัตถะของเอเปค ก่อนจะนำไปสู่การหารือในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ต่อไป ทั้งนี้ 

การขับเคลื่อนความร่วมมือในเอเปคด้านการค้าการลงทุนจะส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจของไทยได้ประโยชน์จากบรรยากาศการค้าการลงทุนในภูมิภาคที่เปิดกว้าง

มากขึ้น การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นวัตกรรมทางดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพและ

ขยายโอกาสของ MSMEs สตรี และเยาวชน เป็นต้น